Champions

SEASON REGULAR SEASON CHAMPION TOURNAMENT CHAMPION
1999-00 Niagara Niagara
2000-01 Alabama-Huntsville Wayne State
2001-02 Wayne State Wayne State
2002-03 Alabama-Huntsville Wayne State
2003-04 Bemidji State Niagara
2004-05 Bemidji State Bemidji State
2005-06 Niagara Bemidji State
2006-07 Niagara Alabama-Huntsville
2007-08 Bemidji State Niagara
2008-09 Bemidji State Bemidji State
2009-10 Bemidji State Alabama-Huntsville